Karty


Anna Nallur, Anna Nepomuceno

Zestaw analogii